bull tekst nascholing

 

FINANCIELE TUSSENKOMSTEN

 Sociaal Fonds Transport Logistiek (P.C. 140 & RSZ n° 083)

fonds social

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek betaalt aan alle werkgevers met personeel ingeschreven onder het P.C. 140 (RSZ code n°083), een bedrag van 25 € per jaar en per werknemer (berekend op het aantal werknemers dat tewerkgesteld is op 30 juni van het lopende jaar) terug.
Voor ondernemingen met maximum 5 werknemers wordt dit bedrag verhoogd tot 50€ per jaar en per werknemer.
Voor meer informatie: hier


« Opleidingscheques » 

Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Waals Gewest gevestigd is, m.u.v. de Duitstalige gemeenschap :

Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden eveneens voldaan is:

- Uw onderneming telt maximaal 250 werknemers OF u bent zelfstandige in hoofdberoep
- Uw zakencijfer bedraagt maximaal 50 millioen euro OF het totaalbedrag op uwjaarrekening is lager dan 43 miljoen euro
- Uw onderneming beantwoordt aan de voorwaarden om als ‘autonoom’ te wordenbeschouwd.

U kan van het systeem van de opleidingscheques gebruik maken om de permanente vorming van uwwerknemers, in een door het Waals Gewest erkend opleidingscentrum, te financieren.

De opleidingscheques worden aangekocht aan 15€ en hebben een waarde van 30 €.
Erkende modules = 7 uren = 210 € (7x 30€)

Voor meer informatie: hier


« KMO-portefeuille » KMO

Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Vlaams Gewest gevestigd is

Dienstverlenervoordekmo p 828x240

Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden voldaan is:

- De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit
- De onderneming moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving in het Vlaams Gewest.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming

- Een kleine onderneming kan 30 procent steun genieten, maximaal 10.000 euro steun per jaar.
- Een middelgrote onderneming kan 20 procent steun genieten, maximaal 15.000 euro per jaar.

Voor meer informatie: hier

 


« Het betaald educatief verlof » 

Via het « betaald educatief verlof » kunnen de werkgevers een financiële tegemoetkoming krijgenvoor elk uur dat hun chauffeur een opleiding volgt.

Het stelsel « betaald educatief verlof » wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het opleidingsprogramma van 35 uur moet afgelegd worden binnen één jaar.

Voor meer informatie :

- Betaald educatief verlof VLAANDEREN: hier
- Betaald educatief verlof BRUSSEL : hier
- Betaald educatief verlof WALLONIE : hier


«Financiële steun via ALIMENTO (voorheen FVB-FFC)

ALIMENTO

 P.T.T.C. is erkend als opleidingscentrum door fvb-ffc Constructiv, het opleidingsfonds van de bouwsector. Bedrijven en arbeiders van de sector (PC 124) krijgen financiële voordelen wanneer ze opleidingen volgen.

- Weekdagopleiding: Tussenkomst in loonkost van €15/u/arbeider (pc 124) (beperkt tot 120u/schooljaar/arbeider)
- Zaterdagopleiding: Premie voor de arbeider (pc 124) van €50 per zaterdag (8u)
- Avondopleiding; Premie voor de arbeider (pc 124) van €6,25 /u (beperkt tot 250€/schooljaar/arbeider)

Wat moet u doen om te kunnen genieten van de Alimento-tussenkomsten?
- Een ondertekend en ingevuld BedrijfsOpleidingsPlan 2014-2015
- Een aanvraag doen bij Alimento voor de opleiding doorgaat.

Voor meer informatie: hier

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be