bull tekst nascholing

 

INFORMATIE

Reglementering vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs.

Sinds 10 september 2009 gelden nieuwe vereisten inzake vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen van groep C (vrachtwagens) die in beroepsverband rijden.

Wettelijke basis: koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuig en van de categorieën C, C+E en de subcategorieën C1, C1+E.

 

INLEIDING

Augmentation du traffic

Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

De Richtlijn 2003/59/EG wil de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederen- en personenvervoer over de weg garanderen door examens in te lassen inzake basiskwalificatie (toegang tot het beroep) en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep. Het besturen van voertuigen van de groep C op basis van een rijbewijs voldoet immers niet langer meer aan de eisen van de transportsector. Bovendien wil men hiermee ook de oneerlijke concurrentie binnen de sector aanpakken. Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat en laat een hele reeks keuzemogelijkheden toe. De lidstaten kunnen zelf uitmaken welke mogelijkheden het best beantwoorden aan hun specifieke situatie.

De Richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (B.S. 10 mei 2007).

 

INWERKINGTREDING

Sinds 10 september 2009 moeten beroepsbestuurders van voertuigen van groep C  (= C, CE, C1 en C1E) voldoen aan de nieuwe reglementering inzake vakbekwaamheid indien ze beroepsvervoer doen.

 

► TOEPASSINGSGEBIED

De verplichtingen inzake vakbekwaamheid gelden voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten. Ook de onderdanen van derde landen die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen.

 

VAKBEKWAAMHEID

Vakbekwaam zijn de bestuurders van groepen C die geslaagd zijn voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen (uitgezonderd indien vrijgesteld) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

 

Basiskwalificatie:

Het initieel basiskwalificatie-examen bestaat uit een theoretische proef met drie onderdelen en een praktische proef met twee onderdelen

 1. theoretisch examen basiskwalificatie C 
        - theoretische proef (100 vragen)
        - casestudies
        - mondelinge proef
 2. praktisch examen basiskwalificatie C
        - rijtest op de openbare weg
        - praktische proef basiskwalificatie

 

 Nascholing vakbekwaamheid:

Om de vakbekwaamheid te behouden moeten de kandidaten een nascholingscursus volgen. De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum. Per nascholingsmodule van ten minste zeven uur wordt een getuigschrift van nascholing afgeleverd.  Elke lessenreeks levert telkens 7 kredietpunten op, zodat de bestuurder die zijn vakbekwaamheid wil verlengen op het ogenblik van de verlenging van de vakbekwaamheid moet beschikken over een saldo van 35 punten.

► CODE 95

De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie en / of na het behalen van de 35 punten, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid.

95.(21.05.2021) = Code 95 (bewijs vakbekwaamheid) + De vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid)

Praktische informatie:

Strengere maatregelen zijn van toepassing vanaf de tweede cyclus van de nascholing vakbekwaamheid en / of voor de bestuurders die hun rijbewijs na 1/02/2013 hebben behaald. (KB van 10.01.2013, gepubliceerd op 18-01-2013 in het Belgisch Staatsblad).

De modules zijn door FOD Mobiliteit in 3 thema’s opgedeeld, zie bijlage van het KB van 4 mei 2007

Elke chauffeur moet minstens één module (7 uur) uit elk thema volgen.

THEMA 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs 

THEMA 2 Toepassing van de voorschriften

THEMA 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 !!! De modules die voor twee thema’s in aanmerking komen zullen alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema heeft gevolgd!!!.

Daarnaast moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules, een module  zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat (of 2 X 1,5 uren). 

 

Ter herinnering:

Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar. Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.


VRIJSTELLINGEN

Vakbekwaamheid:

De vereiste vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders:

  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;

 

  • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

 

 

Fedoc95

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be