VEILIGHEIDSADVISEUR ADR

 

Toepassingsgebied

De bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsadviseur aan te stellen, zijn deze die:

1°gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnen-wateren vervoeren;

2°de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten diemet het in 1°vermeld  vervoer  samenhangen, met inbegrip van deoverslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice-versa;

3°sinds de invoering van ADR 2019 zijn verzenders ook verplicht een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen. Voor deze maatregel geldt een overgangsperiode tot 31 december 2022.

Opdracht van de veiligheidsadviser ADR

De veiligheidsadviseur moet instaan voor de preventie van, de aan het vervoer van gevaarlijke goederen verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of milieu.

De veiligheidsadviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. De taken van de veiligheidsadviseur zijn opgenomen in deze LINK.

Scholingscertificaat

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat dat geldig is:

-       voor de betrokken vervoerswijze(n) (weg, spoor en/of binnenwateren), 

-       voor één of meerdere van onderstaande categorieën van gevaarlijke goederen:

  • klasse 1 (explosieve stoffen)
  • klasse 7 (radioactieve stoffen)
  • klasse 2 (gassen)
  • de klassen met uitzondering van 1, 2 en 7
  • deze geïdentificeerd met de nummers UN 1202, 1203, 1223, 3475, en de luchtvaartbrandstof geklasseerd onder UN-nummers 1268 of 1863.

Opleiding en examens

Het vorming veiligheidsadviseur kan verkregen worden na het volgen van een gepaste opleiding in een daarvoor erkende instelling en het slagen voor het examen. Dit getuigschrift is 5 jaar geldig. 

Het  wordt  met  5  jaar  verlengd  als  de  houder  slaagt  voor een controletest in het laatste jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het getuigschrift.

Opleidingen voor veiligheidsadviseur ADR worden bekend gemaakt via onze website: www.pttc.be

De examens zullen beheerd worden door het ITLB: www.itlb.be 

Wie mag de functie veiligheidsadviseur ADR waarborgen?

De functie veiligheidsadviseur mag door de bedrijfsleider worden uitgevoerd. De bedrijfsleider kan ook beroep doen op één of meerdere veiligheidsadviseurs, binnen of buiten het bedrijf oproepen. In dit geval, moet een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst de onderneming en haar adviseur binden. Een adviseur mag zijn functies uitvoeren bij verschillende bedrijven.

Wanneer een veiligheidsadviseur in functie treedt in een bedrijf, communiceert deze, aan de afgevaardigde van de bevoegde autoriteit:

  1° de naam, de voornamen, de nationaliteit, het adres en de geboortedatum van de veiligheidsadviseur;   2° de plaats of plaatsen waar hij zijn activiteit in dienst van de onderneming uitoefent;   3° de aard van zijn juridische band met de onderneming;   4° een kopie van het scholingscertificaat indien dit in een andere Lidstaat van de Europese Unie of in een andere Verdragspartij bij het ADR of RID werd afgeleverd.

Wanneer een veiligheidsadviseur zijn functie in een onderneming verlaat, moet die onderneming dit onmiddelijk doorgeven aan de afgevaardigde van de bevoegde autoriteit.

Schriftelijke verslagen

  1° Wanneer zich tijdens het vervoer of tijdens de laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden een ongeval heeft voorgedaan dat personen in gevaar heeft gebracht of schade heeft veroorzaakt aan bezittingen of aan het milieu, stelt de betrokken veiligheidsadviseur, na alle ter zake dienende inlichtingen te hebben ingewonnen, een voor de bedrijfsleiding bestemd ongevallenrapport op.

  2° De veiligheidsadviseur maakt elke opmerking of elk advies, omschreven taak formuleert, schriftelijk aan de bedrijfsleiding over. Hij stelt daarenboven een jaarlijks rapport op, dat ten minste de bijlage van K.B. van 05/07/2006 bevat. De bevoegde overheid kan eisen dat dit rapport ook andere informatie dient te bevatten. LINK naar het rapportsjabloon.

  3° Het ongevallenrapport en het jaarlijks rapport moeten gedurende ten minste 5 jaar door de bedrijfsleiding bewaard worden en op eenvoudig verzoek ter beschikking van de bevoegde overheid of van zijn gemachtigde worden gesteld.

Vrijstellingen

Bedrijven die de volgende activiteiten uitvoeren moeten deze verplichting niet naleven:

1° vervoer uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten;

2° vervoer van gevaarlijke goederen waarvoor het ADR, het RID of het ADNR in een vrijstelling volgens afdeling 1.1.3 of hoofdstuk 3.4 of hoofdstuk 3.5 voorziet;

  3° vervoer van biologische stof, categorie B van UN-nummer 3373 die verpakt is overeenkomstig verpakkingsinstructie P650 van onderafdeling 4.1.4.1 van het ADR, het RID of het ADN;

  4° lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming (eindbestemming is de plaats waar de gevaarlijke goederen worden verbruikt));

  5° het binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar, wanneer enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroepen II of III van klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.

  

Bron: K.B. van 05/07/2006

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be