Menu
 • fr
 • nl
 • Ontdek onze opleidingen

  Hero course page

  ADR opleidingen

  Als het gaat om ADR-training, die essentieel is voor het vervoer van gevaarlijke goederen, biedt PTTC zowel opleidingen ter voorbereiding op het examen om het ADR-certificaat te behalen als verplichte opfriscursussen om het ADR-certificaat te behouden.

  ADR opleidingsgetuigschrift

  Ontplofbare goederen random image Classificatie Veiligheidsverplichtingen Tankvoertuigen Ontplofbare goederen random image Classificatie Veiligheidsverplichtingen Tankvoertuigen Ontplofbare goederen random image Classificatie Veiligheidsverplichtingen Tankvoertuigen
  Noodmaatregelen Recyclage random image Gevaarlijke goederen Preventie random image Radioactieve stoffen Noodmaatregelen Recyclage random image Gevaarlijke goederen Preventie random image Radioactieve stoffen Noodmaatregelen Recyclage random image Gevaarlijke goederen Preventie random image Radioactieve stoffen

  Het ADR-opleidingsproces

  Basiscursus collivervoer

  De basiscursus collivervoer bereidt kandidaten voor op het ADR-examen met het oog op het behalen van het ADR-certificaat voor het vervoer van alle gevaarlijke goederen (met uitzondering van explosieve en radioactieve materialen) verpakt in colli:

  • verpakkingen (dozen, vaten, zakken, gasflessen enz.)
  • IBC/IBC Grote verpakkingen
  • grote verpakkingen voor verpakte goederen
  • bulk (kiepwagen of container)
  • afneembare tanks met een maximale individuele capaciteit van 1.000 liter
  • batterijvoertuigen met een totale capaciteit van maximaal 1.000 liter
  • tankcontainers, transporttanks of MEGC’s met een maximale individuele capaciteit van 3.000 liter

  Basiscursus colli + tanktransport

  De introductiecursus voor pakketten en tanks bereidt kandidaten voor op het ADR-examen met het oog op het behalen van het ADR-certificaat voor het vervoer van alle gevaarlijke goederen (met uitzondering van explosieve en radioactieve materialen) die verpakt zijn in colli of in grote tanks, d.w.z.:

  • in colli (dozen, vaten, IBC-zakken, gasflessen, bulk, tanks, enz.)
  • in vaste of demonteerbare tanks met een capaciteit van meer dan 1.000 liter,
  • in batterijvoertuigen met een totale capaciteit van meer dan 1.000 liter
  • in tankcontainers, transporttanks of MEGC’s met een individuele capaciteit van meer dan 3.000 liter

  Herscholing Colli

  Voorvereisten: Geldig ADR Colli certificaat

  De opfriscursus voor colli bereidt chauffeurs voor op het ADR-examen om hun ADR-certificaat voor colli te verlengen. Het doel van de opfriscursus is om chauffeurs te herinneren aan hun basistraining en hun kennis te actualiseren. Nieuwe technische en wettelijke ontwikkelingen komen aan bod, evenals ontwikkelingen met betrekking tot de materialen die in colli worden vervoerd.

  Herscholing colli + tanktransport

  Voorvereisten: Geldig ADR-certificaat voor colli en tankvervoer

  De opfriscursus colli en tanks bereidt kandidaten voor op het ADR-examen om hun ADR-certificaat voor colli en tanks te verlengen. Het doel van de opfriscursus is om chauffeurs te herinneren aan de basisprincipes van hun opleiding en hun kennis te actualiseren. Nieuwe technische en wettelijke ontwikkelingen komen aan bod, evenals ontwikkelingen met betrekking tot de materialen die in colli en tanks vervoerd moeten worden.

  De ADR regelgeving

  • Introduction
  • Wijzigingen iedere 2 jaar
  • Schriftelijke richtlijnen ADR
  • Uitrustingen voor individuele berscherming
  • Uitrusting voertuig
  • Aanvraag duplicaat ADR-certificaat chauffeur
  • Boetes ADR

  Inleiding

  ADR is de afkorting van l’Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), gedaan te Genève, de dertigste september 1957 onder leiding van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

  ADR 2021 en ADR 2023 zijn beschikbaar op de website van Vlaanderen. Hierbij de link: ADR 2021 en 2023

  Wijzigingen iedere 2 jaar

  Het verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt om de twee jaar bijgewerkt (in de oneven jaren).

  Onderstaand vindt u de link naar de meest recente bijwerkingen:

  Artikel ADR 2023
  Artikel ADR 2021
  Artikel ADR 2019

  Schriftelijke richtlijnen ADR

  Het model van de shriftelijke richtlijnen volgens ADR 2017 is de enige van kracht!

  Om deze richtlijnen te downloaden: klik hier. Dit model moet in kleur afgedrukt worden!

  Deze richtlijnen moeten door de vervoerder voor het vertrek aan de bemanning van het voertuig overhandigd worden in een taal of in talen die elk bemanningslid kan lezen en begrijpen. Deze moeten zich binnen handbereik van de bemanning, in de cabine van het voertuig bevinden.

  Download ADR veiligheidsvoorschriften in andere talen: klik hier

  OPGELETdownload de versies 2017

  Uitrustingen voor individuele bescherming

  Elke transporteenheid die gevaarlijke goederen bevat, moet zijn uitgerust met verschillende uitrusting en bescherming, gekozen in overeenstemming met het nummer van het gevarenetiket van deze goederen. De gevaarsetiketnummers staan vermeld op het verzenddocument.

  Uitrusting voor individuele bescherming voor elk lid van de bemanning

  • Een paar beschermende brillen
  • Een paar beschermende handschoenen n° d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3)
  • Vloeistof om de ogen te spoelen (niet voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3)
  • Een waarschuwingsvest
  • Een draagbaar verlichtingsapparaat (ADR zaklamp)
  • Gasmasker (voor gevaarsetiketnummers 2.3 en 6.1)

  Uitrusting voertuig

  • Voor elk voertuig een stopblok (wielkeg) van een grootte die past bij de maximale massa van het voertuig en de diameter van het wiel
  • Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen NAAR KEUZE:
   • 2 reflecterende kegels
   • 2 reflecterende driehoeken
   • 2 knipperende lichten
  • Neutraal oranje schilden
  • Voor tankvoertuigen moeten de oranje schilden worden genummerd (gevaarsidentificatienummer + UNO-nummer van het product). Er moeten ook etiketplaten worden meegeleverd, waarvan het aantal en de plaatsing ervan afhangen van het type tank.
  • Brandblussers:

  MTM transporteenheid

  Minimum aantal brandblussers

  Totale minimale capaciteit per transporteenheid

  Brandblusser geschikt voor brand in de motorruimte of cabine – ten minste één brandblusser met minimale capaciteit van:

  Vereiste extra brandblusser(s) –  ten minste één brandblusser met minimale capaciteit van:

  ≤ 3,5 ton

  2

  4 kg

  2 kg

  2 kg

  > 3,5 en ≤ 7,5 ton

  2

  8 kg

  2 kg

  6 kg

  > 7,5 ton

  2

  12 kg

  2 kg

  6 kg

  Aanvullende uitrusting voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9

  • Een schop
  • Een rioolafdichting (bijvoorbeeld: plastic tapijt)
  • Een opvangreservoir (bijvoorbeeld: emmer met deksel)

  Dit materiaal is verkrijgbaar via onze partner UPTR. De bestelbon is beschikbaar via deze link.

  Aanvraag duplicaat ADR-certificaat chauffeur

  Wat bij verlies, diefstal of beschadiging van het opleidingsgetuigschrift?

  Te ondernemen stappen voor chauffeurs:

  – aangifte doen bij uw lokale politie, u vraagt een bewijs van verlies/diefstal. Hierin dient uitdrukkelijk verlies van het ADR-opleidingsgetuigschrift vermeld te zijn alsook uw domicilieadres;

  – het attest van de politie samen met het verzoek tot afleveren van een duplicaat maakt u over aan de bevoegde regionale overheid bij voorkeur elektronisch via onderstaande adressen.

  Om een duplicaat te verkrijgen :

  Waar dien ik mijn verzoek voor een duplicaat in?

  Het adres hanft af van in welk Gewest de chauffeur zijn woonplaats heeft.

  • Indien de woonplaats van de bestuurder in het Waalse Gewest ligt moet de aanvraag voor een duplicaat worden ingediend, bij voorkeur per e-mail, op het volgende adres: adr.adn@spw.wallonie.be.
   Of per post: SPW Wallonie
   DRIGM – ADR / ADN
   Prins van Luiklaan 15 – 5100 Namen
  • Indien de woonplaats van de bestuurder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt, moet de aanvraag voor een duplicaat worden ingediend, bij voorkeur per e-mail, op het volgende adres: adr@gob.brussels.
   Of per post: Dienst gewestelijk verkeer Brussel
   Dienst Verkeersveiligheid
   Vooruitgangstraat 80/1 – 1035 Brussel
  • Indien de woonplaats van de bestuurder in het Vlaamse Gewest ligt moet de aanvraag voor een duplicaat worden ingediend, bij voorkeur per e-mail, op het volgende adres: adr@mow.vlaanderen.be.
   Of per post: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
   Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
   Koning Albert II-laan, 20 bus 2 – 1000 Brussel

  NB: de kosten voor de productie en verzending van het duplicaat bedragen € 20,00 + € 4,20 (21% BTW) = € 24,20 gefactureerd door het ITLB.

  Opgelet: het is verboden om enkel met een bewijs van verlies ADR goederen te vervoeren.

  ADR-Opleidingsgetuigschrift en initiële opleidingen

  Opleidingsgetuigschrift voor chauffeurs

  Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht voor alle chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht het maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig, tenzij een vrijstelling van sectie 1.1.3. of de hoofdstukken 3.4 (beperkte hoeveelheden) of 3.5 (uitgezonderde hoeveelheden) van bijlage A van de ADR van toepassing zijn.

  Hieronder staan de verschillende categorieën ADR-certificaten.

  Objectieven van de initiële opleidingen

  De voornaamste doelstellingen ervan zijn de aandacht van de bestuurders te vestigen op de risico’s verbonden aan het vervoer van gevaarlijke goederen en hun de nodige grondbeginselen bij te brengen om de kansen op een incident te minimaliseren en om – indien zich toch een incident mocht voordoen – hen toe te laten de voor zichzelf, voor de bevolking en voor het milieu vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de gevolgen van het incident te beperken.

  De individuele praktische oefeningen moeten ingepast worden in de theoretische opleiding en ten minste eerste hulp, brandbestrijding en de bij een incident of ongeval te nemen maatregelen omvatten.

  Verlenging van het opleidingsgetuigschrift – vernieuwing

  Vernieuwing ADR

  Het ADR-getuigschrift is 5 jaar geldig. Om het ADR- opleidingsgetuigschrift te verlengen voor een nieuwe periode van 5 jaar, is het nodig, een vernieuwing te volgen. De kandidaat moet de opleiding en het corresponderende examen, met SUCCES, afleggen VOOR de vervaldatum van zijn huidige opleidingsgetuigschrift. Het nieuwe attest zal 5 jaar geldig zijn vanaf de verstreken geldigheidsdatum van het oude attest (de geldigheidsdatum hangt dus niet af van de datum wanneer het examen wordt afgelegd).

  Objectieven van de bijscholingsopleiding

  De bijscholingsopleiding heeft tot doel de basisopleiding op te frissen en de kennis van de bestuurders up-to-date te brengen. Ze heeft onder meer betrekking op de nieuwigheden : op technisch gebied, op juridisch gebied, en op het gebied van de te vervoeren stoffen.

  Opleidingsgetuigschrift ADR colli/basis (categorie I)

  Dit getuigschrift is geldig voor de klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 anders dan in tanks

  De initiële opleiding bestaat uit een basiscursus.

  Structuur van de opleiding:  

  De basiscursus dient ten minste de volgende onderwerpen te behandelen :

  • algemene voorschriften die op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing zijn;
  • belangrijkste gevaarstypes
  • informatie over de bescherming van het milieu door het toezicht op het vervoer van afvalstoffen
  • gepaste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de verschillende gevaarstypes
  • gedrag na een ongeval (eerste-hulpverlening, verkeersveiligheid, basiskennis betreffende het gebruik van de beschermingsuitrusting, enz.)
  • etikettering en gevaarssignalisatie
  • wat een bestuurder moet doen en niet mag doen bij het vervoer van gevaarlijke goederen
  • functie en werking van de technische uitrusting van de voertuigen
  • samenladingsverboden in éénzelfde voertuig of in éénzelfde laadkist
  • te nemen voorzorgen tijdens het laden en het lossen van de gevaarlijke goederen
  • algemene informatie betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid
  • informatie over multimodaal vervoer
  • de manipulatie en de stouwing van colli
  • een individuele praktische oefening inzake brandbestrijding
  • een individuele praktische oefening inzake eerste hulp
  • individuele praktische oefeningen die ten minste de bij een incident of ongeval te nemen maatregelen omvatten.

  Opleidingsgetuigschrift ADR tank (categorie II)

  Dit getuigschrift is geldig voor de klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 en 9 in tanks

  Met tank bedoelen we:

  • vaste of afneembare tanks met een inhoud van meer dan 1 000 liter,
  • batterijvoertuigen met een totale inhoud van meer dan 1 000 liter,
  • tankcontainers, mobiele tanks of MEGC’s met een individuele inhoud van meer dan 3 000 liter,

  De initiële opleiding bestaat uit een basiscursus en een specialisatiecursus voor tanktransport.

  Structuur van de opleiding:  

  De initiële opleiding tanks dient ten minste de volgende onderwerpen te behandelen :

  • rijgedrag van de voertuigen, inclusief de bewegingen van de lading
  • specifieke voorschriften met betrekking tot de voertuigen
  • algemene theoretische kennis van de verschillende laad- en losinrichtingen van de voertuigen
  • bijkomende specifieke bepalingen betreffende het gebruik van deze voertuigen (keuringsdocumenten, kenmerken, signalisatie en etikettering, enz.)

  Opleidingsgetuigschrift ADR explosieve producten (categorie III)

  Dit getuigschrift is geldig voor de klasse 1.

  De initiële opleiding bestaat uit basiscursus en een specialisatiecursus over het vervoer van goederen van klasse 1.

  Structuur van de opleiding:  

  De specialisatiecursus ontplofbare stoffen dient ten minste de volgende onderwerpen te behandelen:

  • gevaren eigen aan de ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen
  • de onderverdelingen binnen de klasse 1
  • specifieke voorschriften betreffende het laden, lossen en vervoer van goederen van klasse 1
  • specifieke voorschriften betreffende de voertuigen EXII en EXIII voor het vervoer van goederen van klasse 1
  • de nationale reglementeringen die betrekking hebben op het vervoer van goederen van klasse 1

  Opleidingsgetuigschrift ADR vloeibare brandstoffen (categorie IV)

  Dit getuigschrift is geldig voor het vervoer van vloeibare brandstoffen (categorie IV) met UN-nummers 1202, 1203, 1223, 3256 en / of 3286 (zware en residuele stookolie) in tanks of anders dan in tanks.

  De initiële opleiding bestaat uit een specialisatiecursus transport van vloeibare brandstoffen (zonder basiscursus).

  Structuur van de opleiding:  

  De specialisatiecursus vloeibare stoffen dient ten minste de volgende onderwerpen te behandelen:

  • algemene voorschriften die op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing zijn
  • gevaren verbonden aan vloeibare brandstoffen
  • gepaste preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de gevaren verbonden aan vloeibare brandstoffen
  • gedrag na een ongeval (eerste-hulpverlening, verkeersveiligheid, basiskennis betreffende het gebruik van de beschermingsuitrusting, enz.)
  • etikettering en gevaarssignalisatie
  • wat een bestuurder moet doen en niet mag doen bij het vervoer van vloeibare brandstoffen
  • functie en werking van de technische uitrusting van de voertuigen
  • te nemen voorzorgen tijdens het laden en het lossen
  • algemene informatie betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid
  • de manipulatie en de stouwing van colli
  • een individuele praktische oefening inzake brandbestrijding
  • een individuele praktische oefening inzake eerste hulp
  • individuele praktische oefeningen die ten minste de bij een incident of ongeval te nemen maatregelen omvatten
  • rijgedrag van de tankvoertuigen, inclusief de bewegingen van de lading
  • specifieke voorschriften met betrekking tot de tankvoertuigen
  • algemene theoretische kennis van de verschillende laad- en losinrichtingen van de tankvoertuigen
  • bijkomende specifieke bepalingen betreffende het gebruik van de tankvoertuigen (keuringsdocumenten, kenmerken, signalisatie en etikettering, enz.)

  Opleidingsgetuigschrift ADR radioactieve producten

  Dit getuigschrift is geldig voor klasse 7

  De initiële opleiding bestaat uit een basiscursus en een specialisatiecursus over goederenvervoer van klasse 7.

  Structuur van de opleiding:  

  De specialisatiecursus radioactieve stoffen dient ten minste de volgende onderwerpen te behandelen:

   1. gevaren eigen aan de ioniserende straling
   2. specifieke voorschriften betreffende de verpakking, de manipulatie, het samenladen en de stuwing van radioactieve stoffen
   3. speciale maatregelen die moeten getroffen worden wanneer radioactieve materialen bij een ongeval betrokken zijn

  Veiligheidsadviseur ADR

  De diensten van een ADR-veiligheidsadviseur worden aangeboden aan bedrijven die activiteiten uitvoeren met betrekking tot de verzending of het vervoer van gevaarlijke goederen.

  Financiële tussenkomsten ADR

  Sociaal Fonds Transport Logistiek (P.C. 140 & RSZ nr 083)

  Voor de opleiding- en de examenkosten van rijdend personeel komt het Sociaal Fonds Transport en Logistiek in de kosten tussen. Het personeel is als arbeider ingeschreven in de RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek voor rekening van derden.

  « Chèques-formations » De Waalse opleidingscheques

  Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Waals Gewest gevestigd is, m.u.v. de Duitstalige gemeenschap:

  Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden eveneens voldaan is:

  • Uw onderneming telt maximaal 250 werknemers OF u bent zelfstandige in hoofdberoep
  • Uw zakencijfer bedraagt maximaal 50 miljoen euro OF het totaalbedrag op uw jaarrekening is lager dan 43 miljoen euro
  • Uw onderneming beantwoordt aan de voorwaarden om als ‘autonoom’ te worden beschouwd.

  U kan van het systeem van de opleidingscheques gebruik maken om de permanente vorming van uw werknemers, in een door het Waals Gewest erkend opleidingscentrum, te financieren.

  • De opleidingscheques worden aangekocht aan 15€ en hebben een waarde van 30 €

  « KMO-portefeuille » De Vlaamse steunmaatregelen

  Welke subsidies?

  • De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.
   • De kmo-portefeuille kan enkel nog worden, gebruikt voor specifieke thema’s: bedrijfsstrategie, beroepsspecifieke competenties, digitalisering,
    duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement
   • De opleidingen “nascholing vakbekwaamheid” vallen onder “beroepsspecifieke competenties” waardoor de onderneming kan genieten van een financiële tussenkomst.
   • Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

  Ontdek de volledige opleidingskalender