Menu
 • fr
 • nl
 • Ontdek onze opleidingen

  Hero course page

  Nascholing vakbekwaamheid

  Het getuigschrift van vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs. Chauffeurs moeten om de vijf jaar bijscholingscursussen volgen.

  Informatie in-company opleidingen

  Wenst u een gepersonaliseerde training? Dat kan! Wij bieden op maat gemaakte in-company trainingen voor groepen van 8 of meer kandidaten.

  3 thema’s meerdere modules

  tachograaf random image transportdocumenten laden en ladingszekering random image ecodriving tachograaf random image transportdocumenten laden en ladingszekering random image ecodriving tachograaf random image transportdocumenten laden en ladingszekering random image ecodriving
  rij- en rusttijden aanrijdingsaangifte random image ergonomie wegcode random image rij- en rusttijden aanrijdingsaangifte random image ergonomie wegcode random image rij- en rusttijden aanrijdingsaangifte random image ergonomie wegcode random image

  De  opleidingen kunnen binnen de onderneming georganiseerd worden.

  (*) Deze module komt in aanmerking voor twee thema’s en zal daarom alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema gevolgd heeft.

  OPGELET : Brussel Mobiliteit erkent enkel modules van 7-kredietpunten!

  Nuttige informatie

  • Inleiding
  • Inwerkingstreding &
   toepassingsgebied
  • Vakbekwaamheid
  • CODE 95
  • Vrijstellingen

  Inleiding

  Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

  De Richtlijn 2003/59/EG ondertussen verv angen door de richtlijn 2022/2561 wil de kwaliteit van de bestuurders in het beroepsgoederen- en personenvervoer over de weg garanderen door examens in te lassen inzake basiskwalificatie (toegang tot het beroep) en een systeem van nascholing tijdens de uitoefening van het beroep. Het besturen van voertuigen van de groep C op basis van een rijbewijs voldoet immers niet langer meer aan de eisen van de transportsector. Bovendien wil men hiermee ook de oneerlijke concurrentie binnen de sector aanpakken. Er wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke lidstaat en laat een hele reeks keuzemogelijkheden toe. De lidstaten kunnen zelf uitmaken welke mogelijkheden het best beantwoorden aan hun specifieke situatie.

  De Richtlijn werd omgezet in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 (B.S. 10 mei 2007).

  Inwerkingstreding

  Sinds 10 september 2009 moeten beroepsbestuurders van voertuigen van groep C   (= C, CE, C1 en C1E) voldoen aan de nieuwe reglementering inzake vakbekwaamheid indien ze beroepsvervoer doen.

  Toepassingsgebied

  De verplichtingen inzake vakbekwaamheid gelden voor alle bestuurders die binnen de Europese Unie professioneel vervoer verrichten. Ook de onderdanen van derde landen die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen.

  Ingevolge de zesde staatshervorming en meerdere arresten van de Raad van State staat vast dat de Gewesten bevoegd zijn voor de organisatie en het beheer van de (examencentra voor) examens voor het rijbewijs en vakbekwaamheid, nascholing en vrijstellingen van beroepsbekwaamheid.

  Vakbekwaamheid

  Vakbekwaam zijn de bestuurders van groepen C die geslaagd zijn voor het examen basiskwalificatie, voor het gecombineerd examen of voor het aanvullend examen (uitgezonderd indien vrijgesteld) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

  Basiskwalificatie :

  Het initieel basiskwalificatie-examen bestaat uit een theoretische proef met drie onderdelen en een praktische proef met twee onderdelen

  1. Theoretisch examen basiskwalificatie C
   – theoretische proef (100 vragen)
   – casestudies
   – mondelinge proef
  2. praktisch examen basiskwalificatie C
   – rijtest op de openbare weg
   – praktische proef basiskwalificatie

  Nascholing vakbekwaamheid:

  Om de vakbekwaamheid te behouden moeten de kandidaten een nascholingscursus volgen. De nascholing houdt in dat de bestuurder lessen volgt in een erkend opleidingscentrum. Per nascholingsmodule van ten minste zeven uur wordt een getuigschrift van nascholing afgeleverd.  Elke lessenreeks levert telkens 7 kredietpunten op, zodat de bestuurder die zijn vakbekwaamheid wil verlengen op het ogenblik van de verlenging van de vakbekwaamheid moet beschikken over een saldo van 35 punten.

  CODE 95

  De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie en / of na het behalen van de 35 punten, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid.

  95.(21.05.2021) = Code 95 (bewijs vakbekwaamheid) + De vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid)

  Praktische informatie:

  Regelgeving van de nascholing vakbekwaamheid (KB van 10.01.2013, gepubliceerd op 18-01-2013 in het Belgisch Staatsblad).

  De modules zijn door FOD Mobiliteit in 3 thema’s opgedeeld, zie bijlage van het KB van 4 mei 2007.

  Elke chauffeur moet minstens één module (7 uur) uit elk thema volgen.

  1. THEMA 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs
  2. THEMA 2 Toepassing van de voorschriften
  3. THEMA 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

  !!! De modules die voor twee thema’s in aanmerking komen zullen alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema heeft gevolgd!!!

  Daarnaast moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules, een module  zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat (of 2 X 1,5 uren).

  Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.

  Ter herinnering:

  Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar. Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo.

  Vrijstellingen

  De vakbekwaamheid is niet van toepassing voor bestuurders:

  • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van maximum 45 km/u
  • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en medische noodvervoersdiensten, als dat vervoer nodig is voor de opdrachten van die diensten
  • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
  • van voertuigen waarvoor een rijbewijs van categorie D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
  • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
  • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen
  • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft. Op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
  • van voertuigen die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven worden gebruikt voor het vervoer van goederen in het kader van hun eigen bedrijvigheid. Behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of het rijden over een grotere afstand dan 100 km vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset.

  Financiële tussenkomsten vakbekwaamheid

  Sociaal Fonds Transport Logistiek (P.C. 140 & RSZ nr 083)

  Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek betaalt aan alle werkgevers met personeel ingeschreven onder het P.C. 140 (RSZ code n°083), een bedrag van 25 € per jaar en per werknemer (berekend op het aantal werknemers dat tewerkgesteld is op 30 juni van het lopende jaar) terug.
  Voor ondernemingen met maximum 5 werknemers wordt dit bedrag verhoogd tot 50€ per jaar en per werknemer.

  « Chèques-formation» De Waalse opleidingscheques

  Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Waals Gewest gevestigd is, m.u.v. de Duitstalige gemeenschap :

  Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden eveneens voldaan is:

  • Uw onderneming telt maximaal 250 werknemers OF u bent zelfstandige in hoofdberoep
  • Uw zakencijfer bedraagt maximaal 50 millioen euro OF het totaalbedrag op uwjaarrekening is lager dan 43 miljoen euro
  • Uw onderneming beantwoordt aan de voorwaarden om als ‘autonoom’ te wordenbeschouwd.

   U kan van het systeem van de opleidingscheques gebruik maken om de nascholing vakbekwaamheid van uw werknemers, in een door het Waals Gewest erkend opleidingscentrum, te financieren.

  De opleidingscheques worden aangekocht aan 15€ en hebben een waarde van 30 €.
  Erkende modules = 7 uren = 210 € (7x 30€)

  « KMO-portefeuille » De Vlaamse steunmaatregelen

  De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

  • De kmo-portefeuille kan enkel nog worden, gebruikt voor specifieke thema’s: bedrijfsstrategie, beroepsspecifieke competenties, digitalisering,
   duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement
  • De opleidingen “nascholing vakbekwaamheid” vallen onder “beroepsspecifieke competenties” waardoor de onderneming kan genieten van een financiële tussenkomst.
  • Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

  « Le congé éducatif » Het Waals educatief verlof

  Wilt u als werknemer uw job combineren met een opleiding?

  Dankzij het systeem voor betaald educatief verlof kunnen werknemers in de privésector hun opleiding voortzetten terwijl ze een toelage ontvangen.

  Het « VOV» Het Vlaams opleidingsverlof

  Wilt u als werknemer uw job combineren met een opleiding?
  Mogelijk hebt u recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV).
  Met het VOV heeft een werknemer in de  privésector het recht om afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding, en dat met behoud van loon (eventueel beperkt tot een bepaald maximum).
  Een opleiding geeft recht op VOV als ze bij de start van de opleidingen geregistreerd is in de opleidingsdatabank.

  Ontdek de volledige opleidingskalender